header1

Fullmakt & Avtal

Vårt arbete kräver kommunikation med försäkringsbolagen, t.ex. för att kunna ta in offerter, för att ta in villkor och kunna göra villkorsjämförelser, osv.

Försäkringsbolagen kräver att vi presenterar en fullmakt, som tydliggör att vi har ensamrätt att företräda ditt företag under uppdragstiden. Fullmakten ger oss också möjligheten att för vår uppdragsgivares räkning, teckna, säga upp och ändra försäkringar. Men det är du som fattar besluten och vi som ser till att de blir verkställda!

Med varje uppdragsgivare skriver vi således ett särskilt upprättat avtal. Detta kompletteras med för var tid gällande allmänna villkor. 

Allmänna villkor 2008

  1. FBN innehar tillstånd att bedriva försäkringsförmedling för skadeförsäkring och står under tillsyn av Finansinspektionen. FBN är vidare registrerat som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket. Kontaktuppgifter till Finansinspektionen är www.fi.se alternativt Box 7821, 103 97 Stockholm. Anställda är för närvarande Morgan Löwenthal och Birger Nilsson.
  2. FBN är medlem i Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm) och följer Sfms etiska riktlinjer.
  3. FBN bygger alltid sin rådgivning på en oberoende analys.
  4. Adress till FBN är: Norra Järnvägsgatan 12, 352 30 Växjö.
  5. Reklamation av tjänsterna görs till klagomålsansvarig: Birger Nilsson, Norra Järnvägsgatan 12, 352 30 Växjö. Tel 0470 – 74 95 90 eller birger@birger.se.
  6. För uppdragets fullgörande lämnar Kunden en fullmakt till FBN. Denna fullmakt kan återkallas av respektive part. En återkallelse av fullmakt anses även vara en uppsägning av uppdragsavtalet.
  7. Om Kunden återkallar fullmakten innan FBN har hunnit förmedla försäkring äger FBN rätt till skälig ersättning för utfört arbete.